Tüzük

Perinatoloji Uzmanları Derneği Tüzüğü

MADDE 1- Derneğin Adı: ‘‘Perinatoloji Uzmanları Derneği’’dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Merkezin adresi: Selami Ali Mahallesi, Nuhkuyusu caddesi, İkizdere Apt., No 251/14, Bağlarbaşı, Üsküdar, İSTANBUL dur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

MADDE 2: Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Ülkemizdeki maternal ve perinatal morbidite ve mortaliteyi minimuma indirme sürecine aktif olarak katkıda bulunmak.
 2. Perinatoloji alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaları desteklemek, yapmak, yapılmasını organize etmek. Perinatoloji Bilim Dalının gelişmesine, akademik yapılanma içindeki formal yerini bulmasına yardımcı olmak. ‘‘Perinatoloji’’ bilim dalının kapsamına giren alanlarda; bilginin hastalara daha iyi hizmet olarak yansıtılabilmesi için alt yapı, eğitim-öğretim, akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmak. Tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek.
 3. Perinatoloji bilimine ilişkin sosyal çalışmalarda bulunmak, tanıtımını yapmak ve kamuoyu tarafından daha iyi tanınmasını sağlamak.
 4. Perinatoloji uzmanlığının halk yararına en iyi şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışmak, hekimliğin ve perinatoloji ile uğraşan hekimlerin sorunlarını çözümlemeye çalışıp haklarını korumak, Derneğin Tüzüğünde yer alan konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda sağlamak amacıyla uygulamalara yardımcı olmak ve Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ya da çoğunluğunu ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak. Dernek üyelerinin özlük haklarını korumak ve bu konuda çalışmalar yaparak resmi kurumlarda onları temsil etmek.
 5. Üyelerinin ortak mesleki, akademik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılanmasına katkıda bulunmak.
 6. Dernek bu amaçlara ulaşmak için kendi konuları ile ilgili (Yüksek riskli Gebelikler, Fetal Tıp, Prenatal Tanı ve Tedavi, Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme, Perinatal Tıp-Hukuk/Etik) gibi çalışma grupları ve eğitim komisyonlarını yönetim kurulu kararıyla kurmak.
 7. Dernek üyelerinin mesleki, akademik, sosyal, hukuksal sorunları ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında destekleyici ve yönlendirici olmak amacıyla perinatoloji yan dal uzmanı olmayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum anadalına bağlı diğer yan dal uzmanları ve diğer ilgili bilim dalları (pediyatri, neonatoloji, genetik, çocuk cerrahisi, pediyatrik kalp cerrahisi, pediyatrik nörocerrahi, pediyatrik üroloji, hematoloji, metabolizma, nöroloji, immünoloji, hepatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, erişkin yoğun bakımı,  perinatal patoloji, Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Radyoloji ve benzeri) alanında çalışanlar ile ya da bu çalışanların kurdukları dernek, vakıf gibi kurumlarla ortak çalışmalar yapabilir, projeler oluşturabilir, komisyonlar kurabilir, bilimsel ve sosyal amaçlı toplantılar düzenleyebilir.    
 8. Dernek amacına ulaşmak amacıyla, bu konular çerçevesinde konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre v.b. toplantılar ve yayınlar yaparak; Perinatoloji alanında çalışanların mesleki akademik ve sosyal yaşam düzeyini ve verimini yükseltmek, üyeler arasında dostluk ruhunu pekiştirmek, Perinatoloji alanında ortaklaşa çalışan, üniversite, araştırma merkezi, dernek ve oda gibi tüm kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışma olanaklarını geliştirmek ve herşeyden önemlisi, gebe anne ve karnındaki bebeğin (Fetus) sağlık problemlerine çözüm aramak ve toplumumuz sathında ‘‘Perinatal Morbidite ve Mortaliteyi’’ en düşük düzeye indirmek amacıyla faaliyet gösterir. Konu ile ilgili eğitim faaliyetleri derneğin amaçları içindedir. Hedef anne sağlığı gözetilerek sağlıklı bebeklerin doğurtulmasıdır.
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 11. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, üyelerinden aidat toplamak.
 12. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duydyğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmeler kurabilir. Bu iktisadi işletmenin tüzüğü yönetim kurulu tarafından oluşturulur.
 13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 14. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemekveya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 17. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Yine amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 18. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 19. Dernek yönetim ve denetim kurulları içerisinde kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi yönetim kurulu kararıyla olur.
 20. Perinatoloji yandal asistanlarının sorunlarını belirlemek, değerlendirmek, çözmek, ve çözümüne yardımcı olmak. Uzmanlık eğitim müfredatı ile ilgili katkılarda bulunmak, yukarıda ve benzeri konularda yan dal asistanlarının sorunlarının değerlendirildiği ve yandal asistanlarının da katıldığı komisyonlar ve çalışma grupları kurmak.

                MADDE 3: Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

Sıra

No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik

No

Baba ve Ana Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Tabi

iyeti

Cinsiyeti

En son Bitirdiği okul

Mesleği

Yerleşim Yeri

İmza

1

Atıl Yüksel

29242272662

Nazif, Nebiha

14/11/1953, İstanbul

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Hamidiye Mah. Barış Yolu Sok. Ağaoğlu Mycountry C4-1, Çekmeköy, İstanbul 

 

2

Bülent Hayri Ermiş

34648708370

Niyazi, Emine

Nesrin

13/03/1960

Mersin

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Konaklar Mah Akasyalı Sok Bo 194, Levent, Beşiktaş, İstanbul

 

3

İsmail Cüneyt

Evrüke

16876191964

Mustafa, Sevgi

18/05/1961 Bandırma

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Kurtuluş Mah. 64012 Sok. Haseki Apt. K8 D8 Seyhan, Adana

 

4

Faik Acar Koç

12679102176

Şahin, Özay

12/06/1956 Ankara

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Mesa Kozaplaza 2 Küpe Sok. 22/12 Gaziosmanpaşa Ankara

 

5

Fatma Tuncay Özgünen

30421901594

Hüseyin Vasfi,

Nebahat Gül

04/01/1950 Zonguldak

TC

K

Yüksekokul

Doktor

Döşeme Mah. Emlak Bank evleri, Çiğdem Apt. No 4 Seyhan, Adana

 

6

Feride Söylemez

18104032582

Mehmet

Süreyya,

Melahat

24/02/1952 Gaziantep

TC

K

Yüksekokul

Doktor

Turan Güneş Bulv. ParkOran Konutları, B3 blok, No 79, Oran, Ankara

 

7

Ömer Ferit

Saraçoğlu

14015054538

Bekir Sıtkı,

Lütfiye

02/02/1957

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Nasuh Akar Mah. Ziya Bey Cad. Yüksel Sitesi, 3/20 Balgat, Ankara

 

8

Hüseyin Mete Tanır

12550101410

Ali Rıza, Sevgi

14/05/1967 Kahramanmaraş

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Akarbaşı Mah. Şehit Zeynel Toköz sok. Önçağ-Park sitesi, 33/18 Eskişehir

 

9

Ahmet Nuri

Danışman

11482063780

Orhan Zeki,

Fahriye

Handan

18/06/1957 İstanbul

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Yeşilyurt Sok. 25/4 Güvenevler, Ankara

 

10

Necip Ömer

Kandemir

10162182292

Erkan Barış,

Rukiye Nuran

02/06/1959 Ankara

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Beyler Cad. Dostkent Sitesi, No 48 06530 Çayyolu, Ankara

 

11

Özgür Deren

16942119632

Recai, Şenay

28/01/1963 Larnaka

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Söğütözü Konutları, 2185 Sok. 7/C Blok, No 49 Söğütözü, Çankaya, Ankara

 

12

Rıza Madazlı

50065339102

Nuri, Serpin

18/05/1962 Ankara

TC

E

Yüksekokul

Doktor

İstanbul Cad. Rose evleri, 73-74, Kemerburgaz, Eyüp, İstanbul

 

13

Sermet Sağol

36430733188

Fethi, Fatma

23/01/1962 İzmir

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Yasemin Sok. No 23 Sahilevleri, İzmir

 

14

Yakup Erata

17420357188

Mehmet, Safiye

11/12/1960 Lefkoşa

TC

E

Yüksekokul

Doktor

508 Sok. No 1 Güzelbahçe, İzmir

 

15

Yavuz Ceylan

23519103802

Burhanettin, Rabia

27/11/1948 İstanbul

TC

E

Yüksekokul

Doktor

Başak Sitesi, No 30 D 3 Yeşilyurt, İstanbul

 

 

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 4: Derneğe, Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, TC Sağlık Bakanlığı tarafından Perinatoloji Uzmanı ünvanı verilen kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile, derneğin kurulmasından sonra yandal ihtisasını yaparak uzman olan tüm perinatoloji uzmanları üye olabilir.

Perinatoloji ile ilgili alanlarda çalışan kamu-üniversite personeli, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları;  Neonatoloji, genetik  ve  prenatal tanı ile uğraşan  Pediatri Uzmanları,  Prenatal Tanı ve  Klinik Embriyoloji ile uğraşan Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri  veya bu daldan ihtisas veya doktora almış olanlar;  Tıbbi Biyologlar,  ilgili Biyokimyacılar;  ilgili Fizyologlar;  Çocuk Cerrahları,  Patologlar, Konu ile İlgili Yüksek Hemşireler, Mikrobiyologlar, Konu üzerinde çalışan tüm temel ve klinik bilimciler, Prenatal Tanı ve Obstetrik Ultrasonografi ile uğraşan Radyologlar,  konu ile ilgili Hukukçular  ve  yukarıda adı geçen alanlarda çalışan özel sektör çalışanları ve  Perinatoloji  yan dal asistanları asil üye olamaz  ancak dernek faaliyetleri kapsamında  dernek çalışmaları için kurulan komisyonlarda görev alabilir.

Üyelik koşulunu taşıyan perinatoloji uzmanları dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde kabul edilerek sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik koşullarını taşıyan  yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için  Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.  Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

MADDE 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içersinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler,  en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elktronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı,  çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,  bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,  ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak  üyelere duyurulur.  İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren  en geç altı  ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun , tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,  yönetim kurulu üyeleri veya  yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.  Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.   

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda,  yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.  Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;  üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başlanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda,  tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.  Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve  yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda,  aksine karar alınmamışsa,  yönetim  ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile  diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.  Gizli oylar,  toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Derneğin fesih edilmesi,

7-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’leri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde  istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde  genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu başkanı bir dönem başkanlık yapar, yönetim kurulu üyeleri ardı ardına 2 dönem görev yaptıktan sonra ancak 1 dönem ara vererek yeniden aday olabilirler.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Dernek amaçlarına ulaşmak için kendi konuları ile ilgili (Yüksek riskli Gebelikler, Fetal Tıp, Prenatal Tanı ve Tedavi, Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme, Perinatal Tıp-Hukuk/Etik) gibi çalışma grupları ve eğitim komisyonları kurmak.
 12. Dernek amaçları doğrultusunda perinatoloji yan dal uzmanı olmayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum anadalına bağlı diğer yan dal uzmanları ve diğer ilgili bilim dalları (pediyatri, neonatoloji, genetik, çocuk cerrahisi, pediyatrik kalp cerrahisi, pediyatrik nörocerrahi, pediyatrik üroloji, hematoloji, metabolizma, nöroloji, immünoloji, hepatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, erişkin yoğun bakımı, perinatal patoloji, Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Radyoloji ve benzeri) alanında çalışanlar ile ya da bu çalışanların kurdukları dernek, vakıf gibi kurumlarla ortak çalışmalar yapma, projeler oluşturma, komisyonlar kurma, bilimsel ve sosyal amaçlı toplantılar düzenleme kararını vermek.
 13. Dernek amacına ulaşmak amacıyla, bu konular çerçevesinde konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre v.b. toplantılar veyayınlar yaparak; Perinatoloji alanında çalışanların mesleki akademik ve sosyal yaşam düzeyini ve verimini yükseltmek, üyeler arasında dostluk ruhunu pekiştirmek, Perinatoloji alanında ortaklaşa çalışan, üniversite, araştırma merkezi, dernek ve oda gibi tüm kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışma olanaklarını geliştirmek ve herşeyden önemlisi, gebe anne ve karnındaki bebeğin (Fetus) sağlık problemlerine çözüm aramak ve toplumumuz sathında “Perinatal Morbidite ve Mortaliteyi” en düşük düzeye indirmek amacıyla ne tür faaliyetlerin yapılabileceğine karar vermek.
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her tür bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, üyelerinden aidat toplamak.
 16. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmeler kurmak ve tüzüğünü hazırlamak.
 17. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 18. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 19. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 20. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Yine amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 21. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 22. Dernek yönetim ve denetim kurulları içerisinde kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi yönetim kurulu kararıyla olur.
 23. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu;  derneğin,  tüzüğünde gösterilen  amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için  sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, yıllık olarakta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte,  işletme hesabı esasına göre defter tutulur.  Ancak  yıllık brüt gelirin  Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren  işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.    

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 6. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 8. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 9. (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 10. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.  Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile  form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan)  “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan)  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan)  “Yetki Belgesi ”  dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,  ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan  ve  olağanüstü  genel  kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,  yönetim ve denetim kurulları ile  diğer organlara seçilen  asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”  ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım almadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul,  yönetim kurulu  veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,  bağımsız  denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacakmiktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu  toplantıya katılan  ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.  Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu  toplantıya katılan  ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.  Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Perinatoloji Uzmanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile  diğer belgelerinin tespiti yapılarak  varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.  Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.  Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para ve mal hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip  tasfiye kurulu tarafından  durumun yedi gün içinde  bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin  defter ve belgelerini  tasfiye  kurulu  sıfatıyla  son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev,  bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı         : Görev Unvanı       :

Bülent Hayri Ermiş

Başkan

Atıl Yüksel

2. Başkan

Özgür Deren

Sekreter

Rıza Madazlı

Muhasip

İsmail Cüneyt Evrüke

Üye

Faik Acar Koç

Üye

Fatma Tuncay Özgünen

Üye

Feride Söylemez

Üye

Ömer Ferit Saraçoğlu

Üye

Hüseyin Mete Tanır

Üye

Ahmet Nuri Danışman

Üye

Necip Ömer Kandemir

Üye

Sermet Sağol

Üye

Yakup Erata

Üye

Yavuz Ceylan

Üye

 

 

Bu tüzük 21 (Yirmibir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.