Amaçlar

PERİNATOLOJİ UZMANLARI DERNEĞİNİN AMAÇLARI

(Dernek Tüzüğü – MADDE 2)

 1. Ülkemizdeki maternal ve perinatal morbidite ve mortaliteyi minimuma indirme sürecine aktif olarak katkıda bulunmak.
 2. Perinatoloji alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaları desteklemek, yapmak, yapılmasını organize etmek. Perinatoloji Bilim Dalının gelişmesine, akademik yapılanma içindeki formal yerini bulmasına yardımcı olmak. ‘‘Perinatoloji’’ bilim dalının kapsamına giren alanlarda; bilginin hastalara daha iyi hizmet olarak yansıtılabilmesi için alt yapı, eğitim-öğretim, akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmak. Tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek.
 3. Perinatoloji bilimine ilişkin sosyal çalışmalarda bulunmak, tanıtımını yapmak ve kamuoyu tarafından daha iyi tanınmasını sağlamak.
 4. Perinatoloji uzmanlığının halk yararına en iyi şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışmak, hekimliğin ve perinatoloji ile uğraşan hekimlerin sorunlarını çözümlemeye çalışıp haklarını korumak, Derneğin Tüzüğünde yer alan konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda sağlamak amacıyla uygulamalara yardımcı olmak ve Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ya da çoğunluğunu ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak. Dernek üyelerinin özlük haklarını korumak ve bu konuda çalışmalar yaparak resmi kurumlarda onları temsil etmek.
 5. Üyelerinin ortak mesleki, akademik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılanmasına katkıda bulunmak.
 6. Dernek bu amaçlara ulaşmak için kendi konuları ile ilgili (Yüksek riskli Gebelikler, Fetal Tıp, Prenatal Tanı ve Tedavi, Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme, Perinatal Tıp-Hukuk/Etik) gibi çalışma grupları ve eğitim komisyonlarını yönetim kurulu kararıyla kurmak.
 7. Dernek üyelerinin mesleki, akademik, sosyal, hukuksal sorunları ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında destekleyici ve yönlendirici olmak amacıyla perinatoloji yan dal uzmanı olmayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum anadalına bağlı diğer yan dal uzmanları ve diğer ilgili bilim dalları (pediyatri, neonatoloji, genetik, çocuk cerrahisi, pediyatrik kalp cerrahisi, pediyatrik nörocerrahi, pediyatrik üroloji, hematoloji, metabolizma, nöroloji, immünoloji, hepatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, erişkin yoğun bakımı,  perinatal patoloji, Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Radyoloji ve benzeri) alanında çalışanlar ile ya da bu çalışanların kurdukları dernek, vakıf gibi kurumlarla ortak çalışmalar yapabilir, projeler oluşturabilir, komisyonlar kurabilir, bilimsel ve sosyal amaçlı toplantılar düzenleyebilir.
 8. Dernek amacına ulaşmak amacıyla, bu konular çerçevesinde konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre v.b. toplantılar ve yayınlar yaparak; Perinatoloji alanında çalışanların mesleki akademik ve sosyal yaşam düzeyini ve verimini yükseltmek, üyeler arasında dostluk ruhunu pekiştirmek, Perinatoloji alanında ortaklaşa çalışan, üniversite, araştırma merkezi, dernek ve oda gibi tüm kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışma olanaklarını geliştirmek ve herşeyden önemlisi, gebe anne ve karnındaki bebeğin (Fetus) sağlık problemlerine çözüm aramak ve toplumumuz sathında ‘‘Perinatal Morbidite ve Mortaliteyi’’ en düşük düzeye indirmek amacıyla faaliyet gösterir. Konu ile ilgili eğitim faaliyetleri derneğin amaçları içindedir. Hedef anne sağlığı gözetilerek sağlıklı bebeklerin doğurtulmasıdır.
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 11. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, üyelerinden aidat toplamak.
 12. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duydyğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmeler kurabilir. Bu iktisadi işletmenin tüzüğü yönetim kurulu tarafından oluşturulur.
 13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 14. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemekveya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 17. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Yine amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 18. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 19. Dernek yönetim ve denetim kurulları içerisinde kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi yönetim kurulu kararıyla olur.
 20. Perinatoloji yandal asistanlarının sorunlarını belirlemek, değerlendirmek, çözmek, ve çözümüne yardımcı olmak. Uzmanlık eğitim müfredatı ile ilgili katkılarda bulunmak, yukarıda ve benzeri konularda yan dal asistanlarının sorunlarının değerlendirildiği ve yandal asistanlarının da katıldığı komisyonlar ve çalışma grupları kurmak.